باتوجه به حضوردلالان بی رحم دراین صنف ‘که خاک اره های قلابی که  تمیزنبوده وخالص نمیباشدرابه مشتریان عرضه میدارند وازطرفی شاهدافزایش بی رویه ی قیمت این محصول توسط این دلالان هستیم لذاازمشتریان خواهشمندیم قبل ازهرگونه خرید حتمابامشاوران فروش ما دراراتباط باشند که پشیمانی بعدازخریدسودی نخواهدداشت…قیمت بهترین خاک اره باسودمعقول وکافی ‘بابهترین کیفیت توسط کارخانه برادران به قیمت ۱۰۰۰تومان عرضه خواهدشد.هرگونه قیمت بیشترازاین هم زیاده خواهی بوده وهم معقول نمی باشد.دلیل این افزایش قیمت نیز افزایش قیمت چوب می باشدباماهمراه باشید