سلام برآنیم آمارفروش امسال رابه بیش از هزارتن برسانیم’مشتریان گرامی یاری فرماییدتااول بهترین جنس راخدمتتان عرضه ورضایت شمارادراین صف بدست آوریم.سال ۹۹بافروش هشتصدوپنجاه تن پودرپوست گردو وسایرمواداولیه توانستیم این رکوردرادراین صنف به زمره افتخارات کارخانه برادران سبزچی اظافه کنیم.سال ۱۴۰۰به یاری شمااین رکوردرابدست خواهیم آوردارادتمندتان سبزچی