این مطالعه کربن های ساخته شده از پوسته بادام و گردو به عنوان جاذب به منظور جذب یون های محلول کادمیم مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور اثرات pH محلول ، غلظت اولیه کادمیم در محلول و غلظت جاذب بر میزان جذب این فلز بررسی شد . علاوه بر بررسی های جاذبهای مذکور ، تمامی آزمایش های انجام شده با استفاده از کربن فعال دانه ای تکرار شد و نتایج هر سه نوع جاذب با یکدیگر مقایسه گردید . نتایج به دست آمده نشان داد که میزان جذب کادمیم به میزان قابل توجهی به pH نهایی محلول بستگی دارد و بیشترین میزان جذب زمانی حاصل شد که pH نهایی در محدوده 6/5 تا 7 قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که جذب یون محلول کادمیم توسط جاذبهای مورد استفاده در این پژوهش ، از مدل ایزوترم لانگمیر به خوبی تبعیت می کند. همچنین میزان بهینه جاذب برای کربن های پوسته گردو و کربن فعال دانه ای برابر 2 گرم در لیتر و برای کربن پوسته بادام 2/5 گرم در لیتر به دست آمد . در شرایط بهینه که غلظت اولیه کادمیم در محلول 4ppm و غلظت جاذب و pHاولیه نیز مطابق با شرایط بهینه تنظیم شد ، بیشترین میزان حذف کادمیم ، مربوط به کربن پوسته گردو به میزان 91 درصد بود. پس از آن کربن پوسته بادام و کربن فعال دانه ای به ترتیب حذف معادل با 85 و 81 درصد را از خود نشان دادند.