سلام‌افزایش قیمت پوست گردو طبعا مثل بقیه چیزهای بازارتابع منبع تولیدآن میباشدمنبع تولیدپوست گردو بازارهای خشکباروتعیین کننده قیمت آن قیمت خودگردومیباشدبرفرض مثال قیمت امروزگردو ۱۲۰هزارتومان میباشدکه برای مشتری صرفه ی اقتصادی برای شکستن وتبدیل آن به مغزندارددرنتیجه شکستن ومغزکردن گردوتوسط مشتریان این محصول بسیارکم وپوست تولیدی کم وقیمت هرروز افزایش می یابد