سایزکورس نیزیکی ازسایزهای محبوب درمیان تولیدکنندگان مییباشد این سایز به صورت چهارتاهشت میلی مترآماده ودر کیسه های لمینت بسته بندی و به کشورعراق فرستاده میشود .توجه داشته باشیدهرگونه خریدرا بادقت ورویت حضوری واعتمادوتحقیق لازم انجام دهید چون هرگونه تقلب ازسوی بعضی افرادناواردودلال وبه ظاهردلسوز رخ خواهدداد.کارخانه ما بابهترین کیفیت وکمیت هم ازلحاظ بسته بندی وهم خودجنس آماده ارایه ی خدمات به شماعزیزان چه درداخل وچه درخارج می باشد منتظرتماس های شماعزیزان هستیم یاعلی