ازکاربردهای جدیدپودرپوست گردو میتوان به تبدیل آن به کربن فعال واستفاده در خمیردندان های زغالی وشامپوهای زغالی وانواع ریمل وماسک لایه برداراشاره کرد که درکارخانجات مورداستفاده قرارمیگیرد.کاربردفرآوان پوست گردو درصنعت زغال فشرده که قسمت وسیعی ازفروش کارخانه برادران سبزچی رادربرگفته است اشاره کرد که مهم ترین عامل جلوگیری ازقطع درختان وآسیب به محیط زیست میباشد.باتوجه به اینکه این ماده ی باارزش به وفوریافت میشود بایدبه نحواحسن ازآن در تولید انواع موادصنعتی وغیرصنعتی استفاده نمود .صادرات به کشورهای همجواروچین وکشورهای اروپایی ارزآوری زیادی برای ایران داشته وخواهدداشت باطبیعت مهربان باشیم سبزچی