کربن فعال گرانولی از پوسته سخت گردو به روش فعال سازی فیزیکی در داخل کشور (منطقه آذرشهرکارخانه برادران سبزچی استان آذربایجانشرقی) تولید گردید. در این تحقیق، شاخص های استاندارد کربن فعال بر اساس ASTM ارزیابی و با نمونه‌های کربن موجود در داخل کشور مقایسه شده است. ابتدا ترکیب خام سلولزی در کوره کربنیزاسیون در دمای ºC800 گرماکافت و سپس در کوره پیشرفته فعال سازی در دمایی بین ºC800 تا ºC1200 به‌وسیله بخار آب و دی اکسید کربن فعال گردید. آزمون‌های سختی، درصد خاکستر، عدد یدی، درصد رطوبت، سطح داخلی ویژه و دانسیته ظاهری در کنار آنالیزهای XRF وFTIR انجام گرفت. نتایج این آنالیزها نشان داد، علاوه بر داشتن گروه‌های عاملی مناسب، کربن فعال تولیدی این شرکت با سختی 88%، عدد یدی mg/g1100، خاکستر7%، دانسیته ظاهریkg/m3 400، سطح داخلی m2/g 1240 و رطوبت 5%، از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است.