عرض خسته نباشیددراینجامیخواهیم چگونگی این امررابه شماتوضیح دهیم پودرپوست گردوراپس ازسرندوجداکردن آردآن سایزبندی کرده ودرسایز دوالی چهارمیلیمتر آسیاب وآماده میکنیم ،نقش پودرپوست گردودرحفاری نفت باعث مستحکم کردن دیواره های چاه وجلوگیری کردن ازفروریختن چاه نفت ودربرخی مواردمصارف دیگرنیز می باشدکارخانه برادران سبزچی این افتخارراداردکه بابهترین کیفیت…