سایزکورس نیزیکی ازسایزهای محبوب درمیان تولیدکنندگان مییباشد این سایز به صورت چهارتاهشت میلی مترآماده ودر کیسه های لمینت بسته بندی و به کشورعراق فرستاده میشود .توجه داشته باشیدهرگونه خریدرا بادقت ورویت حضوری واعتمادوتحقیق لازم انجام دهید چون هرگونه تقلب ازسوی بعضی افرادناواردودلال وبه ظاهردلسوز رخ خواهدداد.کارخانه…