ازکاربردهای جدیدپودرپوست گردو میتوان به تبدیل آن به کربن فعال واستفاده در خمیردندان های زغالی وشامپوهای زغالی وانواع ریمل وماسک لایه برداراشاره کرد که درکارخانجات مورداستفاده قرارمیگیرد.کاربردفرآوان پوست گردو درصنعت زغال فشرده که قسمت وسیعی ازفروش کارخانه برادران سبزچی رادربرگفته است اشاره کرد که مهم ترین…